Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: kommuniké från årsstämma och tillträdande av ny VD

Idag, den 30 september 2013, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012-05-01 – 2013-04-30. Läs Hela kommunikén från årsstämman