Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma: Bokslutskommuniké 2012-05-01 – 2013-04-30

Sammanfattning av året 2012/13. • Intäkterna för perioden uppgår till 2 576 740 SEK (4 187 630 SEK) • Resultatet för perioden uppgår till -2 492 396 SEK (170 635 SEK) • Likvida medel uppgick till 8 366 106 SEK varav 5 500 000 i räntebärande placering (2 293 601 SEK) • Antal aktier uppgår till 6 991 000 stycken • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,36 kr (171 kr)

Kommentarer från VD Verksamhetsåret 2012/13 har på många sätt varit bolagets stora ”Kick-off” där byggandet av så väl organisation som produktifieringen av CEPT®-tekniken genomsyrar den dagliga verksamheten. Att samtidigt finansierat verksamheten och listat bolaget på Aktietorget har varit intressant, stimulerande men också mycket krävande av vår mycket begränsade organisation, därför är tillfredställelsen extra stor när vi nu kan summera verksamheten för 2012/13. Det kan konstateras att bolaget i stort följer vår tidsplan och jobbar nu för fullt med att färdigställa den första av 3 CEPT®-piloter som vi under 2013 räknar med att köra i full industriell skalla tillsammans med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen. Arbete med att introducera CEPT® -tekniken inom närliggande områden pågår för närvarande och vi räknar med att kunna skriva ett antal kommersiella kontrakt under hösten. Det är en mycket spännande framtid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Vi ser ett antal olika områden där CEPT®- tekniken kan komma till stor nytta. I stora delar av världen ökar exempelvis behovet av en energieffektiv och skalbar vattenreningsmetod. Även hygienisering av livsmedel, ballastvatten och bortskaffning av animaliska biprodukter är av stort intresse. Dock anser styrelsen att det är av högsta vikt att vi fokusera våra krafter så att vi kan färdigställa CEPT®- plattformen för biogasindustrin. Därefter kommer styrelsen att fatta strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Sammanfattningsvis så blir det kommande året fullt aktiviteter som bygger vår plattform inför framtiden. Lund 2013-07-12 P.O Rosenqvist VD Läs hela rapporten här.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se