Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Samarbetsavtal med OptiFreeze ökar möjligheten till accelerad tillväxt

Pressmeddelande 2020-11-25

Samarbetsavtal med OptiFreeze ökar möjligheten till accelerad tillväxt

ArcAroma och OptiFreeze har idag tecknat ett utvärderingsavtal gällande samarbete.

Syftet med avtalet är att utvärdera möjligheten till framtida gemensamma projekt för livsmedelsapplikationer. ArcAromas organisation kommer dessutom stödja OptiFreeze i deras marknadsexpansion för snittblommor.

ArcAroma har under de senaste åren mer och mer fokuserat på livsmedelssektorn. Bolaget ser en stor potential i denna globala marknad och har olika applikationer under marknadsutveckling och nya i utvecklingsfas.

ArcAromas ledning och styrelse ser att ett fördjupat samarbete med OptiFreeze erbjuder en stor potential att skapa ett starkare och konkurrenskraftigare ArcAroma inom livsmedelsteknik. Det tekniska och vetenskapliga kunnandet i respektive bolag är komplementära. ArcAroma har redan ett starkt fokus på olika livsmedel och här skulle OptiFreeze gedigna grundforskning och höga kompetens inom metodutveckling kunna bidra till att bredda applikationsportföljen. ArcAroma har etablerad marknadsförings- och säljorganisation i Sverige och i andra länder. Denna organisation möjliggör en snabbare access för OptiFreeze till sina marknader.

ArcAroma har väletablerade funktioner inom Supply Chain, Teknisk- och processsupport och Finans. Dessa funktioner och resurser kommer möjliggöra att OptiFreeze kan realisera sin försäljningsplan. Det skall noteras att bolagen redan har en historia tilllsammans och har i olika omfattning samarbetat ända sedan grundandet av OptiFreeze.

Samarbetsavtalet löper till slutet av Q1 2021 med möjlighet till förlängning. Avtalet ger betydande kostnadsfördelar kopplat med en möjlighet till större tillväxt av bolagens verksamhet.

OptiFreeze har det senaste året gjort extremt stora framsteg och har börjat utrullning inom snittblomsterbranchen. Vi gör bedömningen att det nu går fort och att vi måste vara redo för att kunna leverera ett väsentligt antal maskiner. Tid till marknad är avgörande för vår framtid. Detta har gjort att vi har utrett olika möjligheter att snabbt bygga en organisation. Vår tro är att vi i ArcAroma har den perfekta samarbetspartnern. Vi ser också att vi kan samarbeta och utveckla befintliga och nya applikationsområden inom livsmedel. Jag ser med stor tillförsikt fram emot de närmaste månaderna”, säger Ulf Hagman VD i OptiFreeze.

Det är ovanligt att två bolag passar varandra så väl som OptiFreeze och ArcAroma. Samarbetet med OptiFreeze kommer att innebära att ArcAroma kan bli bredare i vårt kunderbjudande och bli mindre beroende av de säsongsvariationer som vi tex har i olivbranschen. Vår försäljningsorganisation har redan i dag dialog med betydande kunder i Asien för båda bolagens produkter. Vårt samarbete kommer att innebära ökad kostnadseffektivitet genom bättre utnyttjande av våra resurser. Vi ser en ökad möjlighet till accelererad tillväxt” säger Johan Möllerström VD i ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

(+46) 708 – 15 09 91

peter.alhgren@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020, kl. 08.30.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se