Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1 ARCAROMA – 1 januari 2020 – 31 mars 2020

Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras

Sammanfattning av första kvartalet januari-mars 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (6,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (-2,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,0 (-3,2) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -9,8 (-3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,72 (-0,33) SEK.

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – april 2019

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Processverifiering av oliveCEPT® hos en kund i Grekland visade på en extraktionsökning om ca. 10% i kombination med en halverad extraktionstid. Detta ger en fördelaktig kundnytta både i termer av ekonomi och produktkvalité.
 • ArcAroma genomförde en riktad nyemission av aktier om ca 20 MSEK. Emissionen omfattade 1 021 448 B-aktier, motsvarande cirka 8,23 procent av kapitalet, genomfördes till en begränsad grupp investerare med stöd av bemyndigande till styrelsen från årsstämman i oktober 2019. Teckningskursen uppgick till 19,58 SEK per aktie.
 • ArcAroma stärkte kompetensen inom FoodTech genom rekrytering av Pierluigi Decio som Business Development Director för medelhavsområdet. Fokus framöver kommer att bli på marknadsaktiviteter och applikationsområden inom FoodTech.
 • juiceCEPT®-enheten som levererats till Kiviks musteri överträffade den utlovade produktionsökningen genom att uppnå 4,8% ökat produktionsutfall.
 • ArcAromas första oliveCEPT®-enhet i Marocko såldes till producenten Atlas Olive Oils, som installerade enheten i september 2019. Vid slutet av olivoljesäsongen 2019–2020 konstaterades att oliveCEPT® väsentligt hade förbättrat produktionsnivån hos Atlas Olive Oils.
 • Mats Narfeldt har rekryterats som ny CFO till ArcAroma AB. Mats kommer med sin breda erfarenhet att vara ett stöd i bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Han kommer att bidra såväl i optimeringen av interna processer och digitalisering som i affärsrelaterade frågor och projekt. Mats ersatte Lars Josefsson som gått i pension.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På grund av COVID-19 pandemin och dess negativa påverkan på affärsmöjligheterna beslutade ArcAroma att från den 6 april varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning har uppnåtts.
 • Baserat på spridningen av COVID-19, med nuvarande läge i samhället och bolagets ambition att så många som möjligt skall ha möjlighet att delta på årsstämman, har ArcAromas styrelse tagit beslut att skjuta upp årsstämman till den 17 juni 2020.
 • ArcAroma lanserar #WeAreArcAroma – en video-serie intervjuer med medarbetarna på företaget.
 • EU har preliminärt godkänt en patentansökan avseende behandling med CEPT® före biogasproduktion. När formellt godkännande därefter erhålls, kommer EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation.

Finansiell översikt

Koncern

    Januari-mars 2020 3 mån Februari-april 2019 3 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK   3,1 6,0 9,4
EBITDA, MSEK   -5,8 -2,7 -13,2
Resultat efter finansnetto, MSEK   -9,0 -3,2 -20,7
Totalresultat, MSEK   -9,8 -3,2 -14,6
Resultat per aktie   -0,72 -0,33 -1,82

Moderbolag

    Januari-mars 2020 3 mån Februari-april 2019 3 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK   3,0 6,1 10,5
EBITDA, MSEK   -6,1 -2,1 -10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK   -8,9 -3,5 -18,0
Totalresultat, MSEK   -8,9 -4,1 -19,9
Resultat per aktie   -0,71 -0,42 -1,75

VD har ordet

Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras.”

För ArcAroma inleddes året med hög aktivitet och ett betydande intresse från kunderna inom samtliga applikationsområden för affärsområdet FoodTech. Vi förde affärsförhandlingar med flera presumtiva kunder avseende oliveCEPT® och juiceCEPT®. Från mitten av mars, då Corona-pandemin till fullo slog mot våra kunders verksamheter, har investeringar låg prioritet. Resultatet är att den potentiella orderingångens intäkter pausas och skjuts på framtiden. Även utvecklingsprojekt för nya applikationer som Cerealiq (havremjölk) och dynaCEPT® har påverkats.

Vår fasta övertygelse är emellertid att detta är tillfälliga effekter och vi ser ljust på framtiden för bolaget och bedömer att den underliggande efterfrågan är fortsatt stark, kanske till och med ännu större nu när Europas länder stimulerar sina ekonomier. I den mån marknaden öppnas upp för resande under sommaren är jag  övertygad om att kassaflödespåverkande intäkter på cirka 15 MSEK från vår orderbacklog på 23 MSEK kommer att realiseras under 2020.

Vår taktik för att möta osäkerheten och parera effekterna av Corona-krisen vilar på tre ben:

För det första har vi snabbt vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. ArcAromas svenska medarbetare är korttidspermitterade med 60 procent men den nivån kan snabbt växlas ned igen när våra marknader normaliseras. Vi har även reducerat en stor del av våra externa kostnader för bl.a. utvecklingsarbete som dock relativt snabbt kan växlas upp till normal nivå. Sammantaget innebär besparingsåtgärder och statligt stöd att kostnadsmassan minskas med cirka 1,7 MSEK motsvarande 55 procent per månad jämfört med det första kvartalet. Med det sagt vill jag även påminna om att bolagets finansiella ställning är robust. Genom den riktade nyemissionen på cirka 20 miljoner kronor som genomfördes i februari har vi säkrat bolagets likviditetsbehov för mer än tolv månader framåt, givet ett pessimistiskt scenario för verksamhetens intäkter.

För det andra utnyttjar vi tiden till att förbereda oss för ett normalläge efter Corona-krisen. Vi har valt att behålla vår egen säljorganisation i Sverige, Grekland, Italien och Kina intakt och fortsätter att underhålla samtliga dialoger med kunder och presumtiva kunder i Europa och i Kina. Även om vi i nuläget inte kan göra avslut på distans, beroende på att kunderna i nuläget avvaktar med större investeringar, så har vi erforderliga resurser och beredskap för att inleda förhandlingar och göra avslut när marknaderna återgår till det normala.

Vi bedömer att Corona-pandemin inte nämnvärt kommer att påverka olivoljesäsongen negativt, däremot väntas efterfrågan på oliveCEPT® bli något lägre än vad vi tidigare bedömde. Order kommer bokas normalt i juni-oktober och leveranser görs i augusti-november. Vi har under våren som tredje insats förstärkt vår säljorganisation för bearbetning av Medelhavsländerna genom att rekrytera en person med bas i Milano som har mångårig erfarenhet av branschen. Vi har också stärkt vårt lokala nätverk i Italien med agenter i Toscana, Puglia, Kalabrien och Sicilien – de regioner som står för 85 procent av landets olivoljeproduktion.

Den ökade processprestandan för oliveCEPT® har förbättrat extraktionen ur råvaran med 8-10 procent och vi får positiva omdömen från olivoljetillverkarna. Vi tror att EU:s stöd till innovativa investeringar i jordbrukssektorn kan gynna vår försäljning: oliveCEPT® är en investering i ”rätt” storlek med attraktiv förräntning som också backas upp av validerade processdata. Denna stödform rullas nu ut i Grekland medan Italien och Spanien står på tur.

JuiceCEPT®+ är validerad av kund för förlängd hållbarhet och har tagits mycket väl emot av premiumtillverkarna av juice. Affärerna bromsas kortsiktigt av det faktum att premiumjuice med kort hållbarhet säljer sämre i dessa tider. Vi ser däremot just nu en stor potential på den kinesiska äppeljuicemarknaden. Vårt kinesiska bolag har intensifierat bearbetning av detta kundsegment. Testerna på Kiviks musteri den gångna säsongen visade på fem procent ökad extraktion av äpplen, vilket är ett starkt försäljningsargument. För mer detaljerad information om bolagets applikationer och marknader hänvisar vi till den nyligen publicerade årsredovisningen 2019.

Sist men inte minst så gör vi vad vi kan för att skydda våra medarbetare mot smittan. Vi ser alla fram emot en normaliserad arbetssituation.  Vi har arbetat fram ett nytt kommunikationskoncept för sociala medier – #WeAreArcAroma – för att skapa en bättre känsla för bolaget, såväl internt som externt.  Vi är redo att gå på offensiven.

Johan Möllerström

VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 08:30 CET.

Ladda ner hela Delårsrapporten Q1 här:

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se