Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma AB avser att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE 12 februari 2020                                                                                                                                                     

ArcAroma AB avser att genomföra en riktad nyemission  

ArcAroma AB (“ArcAroma” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK genom en accelererad book building-process som påbörjas direkt efter detta offentliggörande.

ArcAroma avser att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige om cirka 20 MSEK (den “Riktade emissionen”). ArcAroma har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 oktober 2019, gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade emissionen genom en accelererad book building-process.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade emissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Genom den Riktade emissionen ges ArcAroma, enligt styrelsens uppfattning, genom tillskott av nödvändigt rörelsekapital, tid och möjlighet att fortsatt genomföra samt slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja Bolagets långsiktiga kommersiella strategi och nå positivt kassaflöde.

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen och de nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de emitterats och registrerats. Book building-processen kommer att påbörjas kl. [•] den 12 februari 2020. Genom att teckningskursen i den Riktade emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade emissionen samt tilldelning av aktier innan Nasdaq First North Growth Market öppnar den 13 februari 2020. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant.

Den Riktade emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade emissionen eller att genomföra den Riktade emissionen med ett högre eller lägre antal aktier än vad som anges ovan.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström

VD

0768 868 178

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Denna information är sådan information som ArcAroma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 20:45 CET.

Om ArcAroma AB

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i ArcAroma. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se