Kategorier
Aktuellt Press

Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande

Lund 2019-10-17

Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Peter Ahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över moderbolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Valberedning, arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att omvälja Peter Ahlgren, Mats Jacobson, Per-Ola Rosenqvist samt Torbjörn Clementz som styrelseledamöter samt omval av Peter Ahlgren till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av KPMG till bolagets revisorer och David Olow som huvudansvarig revisor.

Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på ägandet i slutet av september 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa ägare avstår från att utse en ledamot så skall nästa större ägare erbjudas möjligheten att utse ledamot. Förfarandet skall fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den ägare som utsett denna ledamot för att utse en annan representant. Om denne ägare avstår från att utse en annan representant skall nästa större ägare erbjudas att utse en ledamot.  Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende av valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av firmanamn, räkenskapsår samt därav ändringar i Bolagsordningen tillsammans med ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra bolagets namn till ArcAroma AB (publ) samt att ändra bolagets räkenskapsår till kalenderår, vilket kommer att innebära att innevarande räkenskapsår blir förkortat från den 1 maj 2019 till den 31 december 2019.  Stämman beslutade att fastställa ny Bolagsordning enligt dessa ändringar samt att samtidigt ändra beskrivningen av bolagets verksamhet i Bolagsordningen enligt det av styrelsen följande framlagda förslaget: Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning, försäljning, service och eftermarknad av utrustning för processoptimering av pumpbara biologiska produkter. Bolagets målsättning är att verka för mer hållbara och effektivare processer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

Styrelsen har rätt att ändra texten om det krävs av formella krav vid registreringen av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

0708-15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com 

Johan Möllerström

VD

0768-86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se