Kategorier
Aktuellt Press

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1 ARCAROMA – 1 maj 2019 – 31 juli 2019
Nya order för oliveCEPT® och juiceCEPT® klar för marknaden

Sammanfattning av första kvartalet maj-juli 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1,7 (2,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,4 (-4,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-4,1) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -3,4 (1,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 (-0,45) SEK.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden Q1

 • juiceCEPT® är klar för marknaden efter genomförd utvärdering i industriell miljö hos två kunder. Kundernas målsättningar för ökad volymextraktion och hållbarhet är uppnådda.
 • Distributörsavtal har tecknats med OLIOtech för marknadsbearbetning av oliveCEPT® på den grekiska marknaden, som är den tredje största i Europa.
 • Avtal har tecknats avseende försäljning av tre oliveCEPT®-maskiner till kunder i Italien.
 • Samarbetsavtal har tecknats med VA-Syd för utvärdering av dynaCEPT®-teknologin vid Källby vattenreningsverk i Lund.
 • I den riktade nyemissionen i OptiFreeze AB (publ) har Arc Aroma Pure AB (publ) beslutat att teckna 88 757 aktier, motsvarande ca 1,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avtal om uthyrning av en juiceCEPT®-maskin har tecknats med Frankly A/S, som är en dansk premiumtillverkare av ekologiska och kallpressade juicer. Avtalet löper på fem år med en option för kunden att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
 • Avtal om uthyrning av en juiceCEPT®-maskin har tecknats med Kiviks Musteri AB. Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt att fastställa dess säsongsvariation i extraktion. I detta avtal finns även en option för kunden att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
 • Samarbetsavtal har tecknats med WISER, en Hong Kong baserad kinesisk investerare och rådgivare, som  tillsammans med ArcAroma skall utveckla primärt den kinesiska marknaden.
 • Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgrant för Arc Aroma Pure AB’s aktie.
 • En första industriell utvärdering av wineCEPT® görs i samarbete med distributören Clemente hos en välkänd vinproducent i södra Italien.
 • ArcAroma har tecknat två order på oliveCEPT®-maskiner till Grekland. Den ena maskinen skall levereras till OLIOtech P.C., som är distributören på det grekiska fastlandet. Den andra maskinen skall levereras till Nitadoros S.A., som är distributören på Kreta. Maskinerna kommer att installeras i oktober 2019.

Finansiell översikt

Koncern
Maj-Juli 2019 Maj-Juli 2018 Helår 2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK 1,7 2,2 14,0
EBITDA, MSEK -4,4 -4,0 -15,3
Resultat efter finansnetto, MSEK -6,5 -4,1 -16,3
Totalresultat, MSEK -3,4 1,7 -8,7
Resultat per aktie -0,57 -0,45 -1,72
Moderbolag
Maj-Juli 2019 Maj-Juli 2018 Helår 2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK 1,7 2,2 14,1
EBITDA, MSEK -4,0 -3,7 -13,9
Resultat efter finansnetto, MSEK -6,1 -3,8 -15,9
Totalresultat, MSEK -6,1 -3,8 -16,4
Resultat per aktie -0,53 -0,42 -1,74

Rörelsens intäkter

Koncern

Rörelsens intäkter uppgick under kvartalet till 1.7 MSEK (2,2 MSEK).  Av detta utgjorde huvuddelen aktiverade utvecklingsutgifter på 1,4 MSEK (2,0 MSEK).

Resultat

Koncern

EBITDA-resultatet uppgick under kvartalet  till -4,4 MSEK (-4,0 MSEK) under kvartalet. Under kvartalet har  avskrivningar påbörjats på balanserade utvecklingsutgifter, som aktiverats sedan 2014 05 01 och fram till 2019 04 30.  Med anledning av att teknologin som utvecklats under denna period nu är klar för kommersialisering så har avskrivningar av dessa tillgångar påbörjats i detta kvartal. Avskrivningar på aktiverade patent har också påbörjats. De totala avskrivningarna på balanserade utvecklingsutgifter och patent uppgår under kvartalet till 1,8 MSEK (0 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -6,5 MSEK ( -4,1 MSEK). Införandet av IFRS 16 har under kvartalet inneburit en positiv resultateffekt i EBITDA på 0,1 MSEK och avskrivningarna har i samband med detta ökat med i stort sett på samma belopp. Effekten av införandet av IFRS 16 i Resultatet efter finansiella poster är därmed neutral. I totalresultatet ingår en resultateffekt på 3,1 MSEK (5,8 MSEK) som avser värdering av innehavet i OptiFreeze AB (publ) till verkligt värde (börskurs per 2019 07 31).

Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering

Koncern

Införandet av IFRS 16 har inneburit att betalningar av leasingavgifter redovisas som amortering av leasingskuld under Finansieringsverksamheten och räntor som betalda räntor i koncernens Kassaflödesanalys.

Moderbolaget

Det som ovan nämnts under rubriken Rörelsens intäkter avseende aktiverade utvecklingsutgifter gäller även moderbolaget eftersom all utveckling av teknologin ligger i moderbolaget. Detsamma gäller det som ovan nämnts avseende avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och patent. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till – 6,1 MSEK (-3,8 MSEK).

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för framtiden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för 2017/2018.  Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret 2019/2020.

Aktieägarinformation

Aktien

Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46 (0) 8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Aktiekapitalet utgjordes per den 31 juli 2019 av

A-aktier 908 000 och, B-aktier 10 481 541 totalt 11 389 541.

Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av

A-aktier 908 000 och, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027.

Årsstämma 2019

Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2018/2019                                                                23 september 2019*)

Årsstämma                                                                                      17 oktober 2019

Delårsrapport kvartal 2 2019/2020                                                   12 december 2019

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt på bolagets adress

VD har ordet

”Vi arbetar målmedvetet för att bredda vår intäktsbas och introduktionen av juiceCEPT® är helt i linje med vår strategi. Vi blir därmed mindre säsongsberoende och skapar ett jämnare kassaflöde.”

Vår senaste applikation juiceCEPT® tog mindre än tolv månader för oss att utveckla, vilket gjordes på ett kostnadseffektivt sätt på grund av skalbarheten i vår teknikplattform. Med en god marknadsetablering av juiceCEPT® får vi möjlighet att bredda underlaget för vårt intäktsflöde, öka tillväxttakten och bygga ett jämnare kassaflöde genom ett mindre säsongsberoende. Efter kvartalets slut hade vi våra två första referenser bekräftade. Frankly Juice i Köpenhamn kommer utvärdera hur hållbarheten förbättras på deras kvalitetsjuicer, vilket är direkt avgörande kundnytta för dem. En bättre hållbarhet gör det möjligt att utöka sin potentiella kommersiella geografi för försäljningstillväxt. En lyckad utvärdering blir en viktig dörröppnare för oss mot en stor potentiell marknad inom juiceextraktion och vi har redan påbörjat bearbetningen av den europeiska och kinesiska marknaden.

Den senaste tidens utvecklingsarbete kring hållbarhet (Extended Shelf Life, ESL) för flytande livsmedel har lett fram till att vi har lämnat in en patentansökan för en ny behandlingskammare. Vi har även skrivit ett hyresavtal för en juiceCEPT® till Kiviks musteri där vi ska öka extraktionsgraden under produktionsperioden 2019, med en option om att kunna köpa ut enheten efter periodens slut. Vi ser stora möjligheter att öka extraktionsgraden för dem och vi kommer utvärdera effekten utifrån deras säsongsvariationer under den fem månader långa utvärderingsperioden.

Under perioden sålde vi tre oliveCEPT® genom vår distributör Clemente till slutkunder i Italien. Det innebär att vi fortsätter stärka vår position för ökad extraktion och produktkvalitet för olivolja i medelhavsområdet. Vi befinner oss fortfarande i en lanseringsfas i Italien och kommer noga följa resultaten hos våra kunder samtidigt som vi ökar kund referenser. För närvarande inväntar vi order från Spanien och Marocko och hoppas inom kort kunna bekräfta dessa order. Samtliga kunder och kontakter från föregående olivoljesäsong är nu klara för en ny säsong och samtal pågår med nya potentiella kunder. I skrivande stund är nio oliveCEPT® klara för olivoljesäsongen 2019 runt Medelhavet. Löpande prognosarbete och en tät dialog med våra distributörer har gjort att vi har valt att sätta igång med produktionen mot lager av oliveCEPT®. Detta för att möta orderingången med kort varsel.

I maj tecknade vi avtal med distributören OLIOtech som täcker det grekiska fastlandet. De har ett stort kunnande om olivoljeextraktion och arbetar även som distributör för bland annat Flottweg. Nu har vi ett bra distributörsnätverk runt Medelhavet som ger oss goda möjligheter att bearbeta den enorma marknaden som totalt utgörs av cirka 15 000 olivoljeextraktionslinjer, varav 4 600 är vår första målbild.

Lanseringsstrategin för dynaCEPT® har i dagsläget lett fram till två referenser. Utvärderings-perioden hos Aarhus Vand, Egå, är i drift sedan augusti. Under kvartalet har vi upprättat samarbete med Källby avloppsreningsverk som har påbörjat en utvärderingsperiod som sträcker sig över fyra till sex månader. Vi hoppas på bra utfall och kommer under tiden att arrangera referensbesök för intressenter.

Vi har dessutom stora förhoppningar på att båda kunderna utnyttjar sina optioner för att köpa sina dynaCEPT® efter utvärderingsperiodens slut.

I föregående kvartalsrapport definierade jag våra tre fokusområden framöver; oliveCEPT®, juiceCEPT® och dynaCEPT®. Ett ökat antal förfrågningar om att utvärdera wineCEPT® från vinproducenter övertygade oss om fördelarna med att påbörja utvecklingen av wineCEPT® som kommer bli fjärde fokusområdet. Produktanpassningen kommer både bli tids- och kostnadseffektiv då även wineCEPT® bygger på vår skalbara teknikplattform. Utvärderingen är väl förbered hos en välkänd vinproducent i Italien.

Efter kvartalets slut tecknade vi ett strategiskt viktigt samarbetsavtal med rådgivaren och investeringsbolaget WISER för att bearbeta den kinesiska marknaden på ett effektivare sätt än hittills. WISER har kontaktnätet och kunskapen som krävs för nå fram till beslutsfattare och göra lönsamma affärer i Kina. Vi ser en öppenhet för ny teknik i Kina vilket till stor del beror på att många företag drivs av entreprenörer med stora tillväxtambitioner. De senaste åren har stora investeringar gjorts i växtplantage för oliver och vindruvor med ambitionen att bli nyckelproducent i världen av högkvalitativa produkter inom några år. ArcAroma vill bidra till utvecklingen genom att sätta en högre teknisk standard för extraktionsgrad och kvalitet.

Att etablera förtroende i marknaden och bygga upp rätt distributörsnätverk och referenser tar tid, speciellt när det gäller att introducera ny teknik i traditionella branscher. Långsiktighet är nyckeln. Ju fler referenser med goda resultat, desto fler möjligheter kommer vi att kunna skapa. Målsättningen att uppnå positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020 är fortsatt vår plan.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 08:30.

Ladda ner hela Delårsrapporten Q1 här:

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se