Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018/2019

ARCAROMA – FEBRUARI-APRIL 2019

Ökat marknadsintresse för juiceCEPT® och oliveCEPT®

Sammanfattning av fjärde kvartalet februari – april 2019 (Q4)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6,0 (3,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till –2,7 (-3,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 (-5,7) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -3,2 (-13,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-1,48) SEK.

Sammanfattning av hela året maj 2018 – april 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 14,0 (15,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -15,3 (12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –16,3 (11,5) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -8,7 (3,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93 (0,44) SEK.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden Q4

 • Arc Aroma Pure AB har enligt beslut på extra bolagsstämma genomfört en Företrädesemission. Denna emission blev övertecknad med ca 10% och tillförde Bolaget 42,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Århus Vand inleder utvärdering av dynaCEPT®, med avsikt att ge en ökad biogasproduktion, mindre restmängd slam för en förbättrad process ekonomi.
 • ArcAroma stärker närvaron i Medelhavsområdet och inom affärsområdet Food  med rekrytering av Vassilis Smoilis, som har en gedigen erfarenhet från Alfa Laval av marknadsföring och försäljning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • juiceCEPT® är klar för marknaden efter genomförd utvärdering i industriell miljö hos två kunder. Kundernas målsättningar för ökad volymextraktion och hållbarhet är uppnådda.
 • Distributörsavtal med OLIOtech för marknadsbearbetning av oliveCEPT® på den grekiska marknaden, som är den tredje största i Europa.

Finansiell översikt

Koncern

  Feb-Apr 2018/2019 Feb-Apr 2017/2018 Helår 2018/2019 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,0  3,1 14,0 15,3
EBITDA, MSEK -2,7 -3,1 -15,3 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,2 -5,7 -16,3 11,5
Totalresultat, MSEK -3,2 -13,3 -8,7 3,9
Resultat per aktie -0,33 -1,48 -0,93 0,44

Moderbolag

  Feb-Apr 2018/2019 Feb-Apr 2017/2018 Helår 2018/2019 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,1  3,1 14,1 15,3
EBITDA, MSEK -2,1 -3,0 -13,9 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,5 -5,5 -15,9 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,1 -5,8 -16,4 -14,0
Resultat per aktie -0,42 -0,65 -1,74 -1,58

Rörelsens intäkter

Koncern

Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,1 MSEK) och för helåret 14,0 MSEK (15,3 MSEK). Av detta utgjorde aktiverade utvecklingsutgifter 2,4 MSEK (2,8 MSEK), under kvartalet och 8,5 MSEK (14,3 MSEK) för helåret. Intäkter från installerade maskiner har i kvartalet redovisats i  koncernen med 3,4 MSEK (0 MSEK) och för helåret med 4,4 MSEK (0 MSEK). Redovisningen av intäkter under helåret avser både sålda och uthyrda maskiner.  Samtliga elva maskiner som installerats under helåret har varit pilot-maskiner där vi tillsammans med kund har verifierat önskade prestanda. Intäkterna från pilot-maskinerna har inte varit på marknadsmässiga villkor. Fyra installerade maskiner i Spanien har under perioden utvärderats av kunderna tillsammans med oberoende externa laboratorier. Dessa bekräftar att önskade process data har uppnåtts. Vi har goda förhoppningar att kunderna kommer att bekräfta order på dessa fyra maskiner. De under 2018/19 sju uthyrda maskinerna förväntas skapa marknadsmässiga intäkter under de kommande åren.

Resultat

Koncern

Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till  -3,2 MSEK (-5,7 MSEK) och för helåret till -16,3 MSEK (11,5 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en vinst på 26,4 MSEK i samband med omklassificeringen av innehavet av andelar i Optifreeze till Finansiella placeringar. Under kvartalet har värderingen av innehavet i OptiFreeze AB i samband med värdering till börskurs per bokslutsdatum den 30 april 2019 ej inneburit någon resultateffekt eftersom börskursen var oförändrad jämfört med utgången av föregående kvartal. För helåret innebär värderingen av innehavet i OptiFreeze AB till aktuell börskurs per bokslutsdatum  en resultateffekt på 7,5 MSEK (-7,6 MSEK), som redovisas under övrigt totalresultat.

Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering

Koncern och moderbolag

Under kvartalet genomfördes en nyemission som resulterade i att det egna kapitalet ökade med 36,8 MSEK, netto efter emissionskostnader. Innan nyemissionen blev genomförd erhöll Bolaget ett brygglån på 7,5 MSEK, vilket reglerades i samband med likvid från den erhållna nyemissionen. Likviditeten erhöll därmed i samband med emissionen ett nettotillskott på 29,3 MSEK. Tidigare under räkenskapsåret har lån på sammanlagt 20,6 MSEK reglerats i form av genomförda kvittningsemissioner.

Moderbolaget

Det som ovan nämnts under rubriken Rörelsens intäkter avseende aktiverade utvecklingsutgifter gäller även moderbolaget eftersom all utveckling av teknologin ligger i moderbolaget. Övrig omsättning utgör i huvudsak internfakturering till dotterbolaget AAP oliveCEPT AB. Under kvartalet har nedskrivning av innehavet i dotterbolaget i Kina gjorts med 1 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till – 3,5 MSEK (-5,5 MSEK) och för helåret till – 15,9 MSEK ( -13,8 MSEK). I resultatet under kvartalet för föregående år ingår en negativ resultateffekt på 2,2 MSEK som avser en post i samband med en genomförd kvittningsemission. Denna redovisades som en finansiell intäkt i en tidigare delårsrapport under förra räkenskapsåret men efter ändrad tolkning av IFRS i samband med bokslutsarbetet ändrades posten till att istället redovisas mot eget kapital.

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för framtiden. Under våren rekryterades Vassilis Smoilis med ansvar för Food inom Medelhavsområdet. Under året har Jörgen Rosander anställts som affärsutvecklare för juiceCEPT®. Rekryteringar har även gjorts på teknikutvecklingssidan av Hanshenric Carenborn och av Christopher Cinadr som teknikprojektledare med ansvar som uppstartstekniker och eftermarknad.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för 2017/2018, som finns tillgänglig på bolagets web-sida. Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret 2018/2019.

Aktieägarinformation

Aktien

Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Aktiekapitalet utgjordes per den 30 april 2019 av

A-aktier 908 000 och, B-aktier 10 481 541 totalt 11 389 541.

Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av

A-aktier 908 000 och, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127.

Årsstämma 2019

Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email: johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: Arc Aroma Pure AB, Att: Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 augusti 2019.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 1 2019/2020                                                   18 september 2019

Årsredovisning 2018/2019                                                                23 september 2019*)

Årsstämma                                                                                      17 oktober 2019

Delårsrapport kvartal 2 2019/2020                                                   12 december 2019

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt på bolagets adress              

VD har ordet

”Vi står nu väl rustade finansiellt och strategiskt för att fortsätta kommersialiseringen av CEPT- plattformen inom tre applikationer.”

Vi genomförde en lyckad företrädesemission med övertilldelning, där vi utnyttjade delar av övertilldelningsoptionen och tog in 42,3 mkr före emissionskostnader. Vi står nu väl rustade finansiellt för att fortsätta kommersialiseringen av vår plattform inom våra fokusområden oliveCEPT®, juiceCEPT® och dynaCEPT®. Målsättningen är att på månadsbasis uppnå ett positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020.

Vi har byggt upp ett nätverk av distributörer i Medelhavsregionen som omfattar Spanien, Italien, Kreta, Grekland och Marocko. För affärsområdet Food har vi rekryterat Vassilis Smoilis för att utveckla olivCEPTaffärerna. Vassilis har 23 års erfarenhet från Alfa Laval med fokus på food processing i Medelhavsregionen, vilket är helt rätt för våra expansionsplaner. Under säsongen levererade vi tio maskiner till Medelhavet men olivskörden blev sämre än på många år. I en del regioner försvann uppåt 90 procent av den beräknade skörden. Vi har intäkter från säsongen men de påverkades betydligt eftersom intäkterna i de flesta fallen var baserade på genererad produktionsvolym. Periodens intäkter avspeglar långt ifrån den nivå som vi räknar med för de under perioden installerade oliveCEPT® maskinerna.

Det positiva i sammanhanget är att prognosen för årets olivskörd ser betydligt bättre ut och att alla våra kunder från föregående säsong vill fortsätta att samarbeta med oss. Just nu pågår förhandlingar med respektive kund om affärsvillkoren framöver. Efterfrågan från olivmarknaden ökar stadigt och vi fortsätter att komplettera distributörsnätverket. Nyligen är en ny distributör på det grekiska fastlandet på plats, vilket betyder att vi nu täcker världens tredje största olivoljemarknad fullt ut.

Vi ser att stora utrustningsleverantörer i olivoljeindustrin, såsom större dekantertillverkare och växande antal olivoljeproducenter allt mer eftersträvar att fokusera på kvalitetsolivolja med hög polyfenolhalt, vilket är ett nytt synsätt i marknaden och gynnar vår teknologi. Kvalitetsolivoljan betraktas allt mer som en hälsoprodukt som kan motivera ett betydligt högre försäljningspris vilket ger en betydande intäktsökning per liter producerad olivolja för producenterna. Vi vill ta en marknadsledande position av denna marknad genom att vara en garant för höjd produktkvalitet med bland annat en bekräftad ökad polyfenolhalt och ökad extraktion av den producerade olivoljan.

Vår applikation juiceCEPT® har på kort tid gått från utvecklingsstadie till marknadslansering, vilket tydligt visar på den tekniska skalbarheten för nya applikationer. Med juiceCEPT® skapar vi ett erbjudande som är högst intressant för juicebranschen. För kallpressad färsk juice är hållbarheten alltid en kritisk faktor i distributions- och butiksleden. Med juiceCEPT® kan vi förlänga hållbarheten, generera högre extraktionsnivå och förbättra kvaliteten med fler bevarade näringsämnen. Producenterna kommer göra både besparingar och intäktsökningar. Det finns goda grunder för en fortsatt stark tillväxt bland hälsoprodukter och vi för i skrivande stund samtal med ett flertal juiceproducenter som tillverkar juice i premium segmentet. Vår avancerade teknologi som med parameteroptimering för bästa möjliga processprestanda i industriell miljö gör att vi kan möta nya kundkrav på ett snabbt sätt. Fokus framöver är att snabbt expandera våra affärer inom vårt nya fokusområde juiceCEPT®.

Under senaste kvartalet i rapportperioden skrev vi ett utvärderingsavtal med Aarhus Vand gällande dynaCEPT®, vilket vi är mycket glada och stolta över. Aarhus Vand utvärderar dynaCEPT® som ett nytt teknologisteg för det planerade nya stora avloppsreningsverket som skall ses som ett av de modernaste i världen. Målet är att öka utvinningen av biogas från avloppsslam och minska mängden utrötat slam vid en av deras anläggningar. Vi fortsätter att bearbeta flera avloppsreningsverk i Norden och vi är nära att skriva ytterligare ett par utvärderingsavtal. Jag är övertygad om att vi genom rätt referenser kan bygga ett förtroende i marknaden och övertyga fler aktörer att ta steget mot att välja vår nya teknologi för ökad biogasproduktion och mindre mängd utrötat slam.

På den kinesiska marknaden fortsätter vårt strategiska arbete och vi förhandlar fram ett samarbetsavtal med en ny partner för att skapa de bästa förutsättningarna inför lansering av utvalda applikationer baserat på vår teknikplattform CEPT®.

Vi känner en stor optimism för framtiden med ett utökat kunderbjudande i juiceCEPT®, en förbättrad marknadsposition för oliveCEPT® och ett viktigt referensavtal för dynaCEPT® med Aarhus Vand. Med tre applikationsområden i kommersiell fas har vi skapat goda förutsättningar att öka försäljningen och förbättra kassaflödet under kommande räkenskapsår.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 13:30

Ladda ner Bokslutskommuniké 2018/2019 här:

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se