Kategorier
Aktuellt Press

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure AB (publ), org.nr 556586–1985 (”ArcAroma” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 februari 2019 att genomföra en företrädesemission av högst 1 604 780  aktier av Serie B, vilken om fulltecknas kommer att inbringa cirka 38,5 miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) samt att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier av Serie B motsvarande en emissionslikvid om ytterligare cirka 9,6 miljoner kronor (”Övertilldelningsemissionen”). Johan Möllerström, VD, informerade om dels bakgrunden och motiven till Företrädesemissionen, som sker för att återbetala brygglån, öka marknadsinsatser inom främst affärsområdena Food och Energy samt stärka organisationen och produktionskapaciteten för att kunna möta den ökande efterfrågan på ArcAromas produkter, dels om bakgrunden och motiven till Övertilldelningsemissionen som sker i syfte att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt tillföra Bolaget ytterligare kapital. Villkor för Företrädesemissionen I enlighet med vad som offentliggjordes den 4 februari 2019 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen i korthet att:

  • Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2019 är registrerad som aktieägare i ArcAroma, oavsett aktieserie, äger rätt att med företräde teckna nya aktier av Serie B i ArcAroma.
  • För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av Serie B i ArcAroma. Innehavare av både aktier av Serie A och aktier av Serie B har samma företrädesrätt att teckna nya aktier av Serie B i Företrädesemissionen.
  • Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till emissionsgaranter.
  • Teckningskursen är 24 kronor per ny aktie av Serie B.
  • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 160 478 kronor genom nyemission av högst 1 604 780 nya aktier av Serie B. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra ArcAroma cirka 38,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Villkor för Övertilldelningsemissionen I enlighet med styrelsens förslag som offentliggjordes den 4 februari 2019 beslutade extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av högst 400 000 nya aktier av Serie B motsvarande högst 3,4 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning direkt efter genomförandet av Företrädesemissionen, att betalas kontant. Villkoren för Övertilldelningsemissionen innebär i korthet att:
  • Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de personer som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.
  • Teckningskursen är 24 kronor per ny aktie av Serie B.
  • Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
  • Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 40 000 kronor genom nyemission av högst 400 000 nya aktier av Serie B. Övertilldelningsemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra ArcAroma ytterligare cirka 9,6 miljoner kronor före emissionskostnader.
Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 200 478 kronor genom nyemission av 2 004 780 aktier av Serie B varvid ArcAroma kommer att tillföras sammanlagt cirka 48 miljoner kronor före emissionskostnader. Tidplan för Företrädesemissionen Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
8 mars 2019 Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemission  
13 mars 2019 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter  
14 mars 2019 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter  
15 mars 2019 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen  
18 mars 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt  
19 mars – 2 april 2019 Teckningsperiod  
19 – 29 mars 2019 Handel i teckningsrätter  
5 april 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen  
För mer information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från Bolaget, vilka offentliggjordes den 4 februari 2019 respektive den 6 februari 2019. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 mars 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78 Certified Adviser Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 16:00 Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier.        

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se