Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Arc Aroma Pure AB (publ)

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Arc Aroma Pure AB (publ) Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 mars 2019 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 1 mars 2019) samt anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 mars 2019 på adress: Arc Aroma Pure AB (publ), Att: Jolanta Eisele Hedström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund, eller per telefon 0736-317371, eller per e-post info@arcaroma.com. I anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummerdagtid uppges, samt i förekommande fall ska, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen 1 mars 2019. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 9 628 684, varav 908 000 är aktier av Serie A med tio röster vardera och 8 720 684 är aktier av Serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 17 800 684 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
  9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 4 februari 2019 om nyemission av högst 1 604 780 aktier av Serie B med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) enligt följande. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 160 478 kronor. Teckningskursen för aktierna uppgår till 24 kronor per aktie av Serie B, totalt 38 514 720 kronor om samtliga aktier tecknas. Den aktieägare, oavsett serie, som på avstämningsdagen 15 mars 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna nya aktier av Serie B till teckningskursen 24 kronor per aktie av Serie B. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av Serie B i Företrädesemissionen. Teckning av aktier av Serie B med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom kontant betalning till av Bolaget anvisat bankkonto under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Teckning av aktier av Serie B utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och överteckning) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 2 april 2019. Betalning av aktier av Serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senast dag för betalning. För det fall inte samtliga nya aktier av Serie B tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Därvid ska i första hand aktier av Serie B som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är aktier av Serie A eller aktier av Serie B, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga aktier av Serie B inte tilldelats enligt ovan, tilldelning ske till personer som har anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier av Serie B som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska aktier av Serie B som inte tecknats enligt ovan erbjudas de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier av Serie B i Bolaget, motsvarande högst 3,4 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning direkt efter genomförandet av Företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, att betalas kontant. Att styrelsen för Bolaget ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt tillföra Bolaget ytterligare kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. Särskild beslutsmajoritet För giltigt beslut om förslaget enligt punkt 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stämmohandlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna punkt 7 och punkt 8 och anknytande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen ha upprättats och kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget, tillsammans med styrelsens beslut, senast den 6 februari 2019 på Bolagets webbplats, www.arcaroma.com, hos Bolaget på adress Skiffervägen 12, 224 78 Lund samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Övrig information Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Lund i februari 2019 Arc Aroma Pure AB (publ) Styrelsen      

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se