Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj

Pressmeddelande 2018-11-20                  Stärkt patentportfölj med ny patentfamilj AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) att det första nationella patentet för bolagets senaste patentfamilj nu är beviljat. Ryssland har som första land godkänt vår kombinationsansökan som är applicerbar inom flera områden som vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling, m. fl. Den nya patentfamiljen beskriver hur olika biologiska partiklar effektivt selekteras ur ett flöde inför en behandling med CEPT® plattformen.  ArcAromas patentombud, AWAPATENT, har meddelat att Ryssland som första land nu har godkänt ytterligare en av bolagets patentansökningar ur en ny helt ny familj. Den aktuella patentansökan beskriver särdragen hos den kombinationsbehandling som med framgång använts i fält för behandling av främst avloppsvatten. Genom att tillsätta ett ämne till vattenflödet kan biologiskt material enkelt filtreras ut och därmed torrsubstansen ökas. På detta sätt kan man fokusera CEPT® behandlingen till den fraktionen i flödet med störst innehåll av rötbara biologiska partiklar. Resultatet blir en ännu högre energieffektivitet då mindre mängd rent vatten behandlas. Även utbytet av gas kan ökas då behandlingen av den fasta fraktionen blir mer effektiv. Den nya familjen och det patentet är en del i den patentstrategi som ArcAroma arbetar efter. ArcAroma har breda patent som beskriver införandet av tekniken i processindustrin tillsammans med de centrala lösningar som möjliggjort framtagandet av en extremt energieffektiv CEPT® generator. Dessa patent kompletteras med smalare ansökningar som fokuserar på viktiga centrala komponenter eller metoder. ArcAroma väljer att söka patent i länder där det finns en marknad, konkurrenter eller potentiella partners. I vissa fall inleds med en nationell ansökan, i detta fall har Arc Aroma valt att gå direkt på en internationellansökan.

  • Meddelandet från vårt patentombud AWAPATENT är mycket glädjande. Ryssland har nu som första land meddelat patent för vår senaste patentfamilj. Detta betyder att patentansökan har granskats och att det finns anledning att utgå från att andra länder kommer att följa inom kort. I detta patent kombinerar vi olika metoder och får ett resultat i enlighet med 1 + 1 = 3. Vi använder en substans som tillverkas i relativt stor skala men som nu får ytterligare ett nytt intressant användningsområde. Vi har ett pågående samarbetet med en internationell aktör som tillverkar och marknadsför just denna substans globalt, nu ser vi fram emot gemensamma aktiviteter där vi för ut tekniken i en bredare användning på exempelvis reningsverk. Det kan bli ett intressant skeende där vår samarbetspartner kommer att agera draglok för vår teknik, säger Johan Möllerström, CEO, Arc Aroma Pure AB.
  For more information, please contact: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl. 08.30.   Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com    

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se