Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 15.00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund.   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 oktober 2018 och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018 skriftligen till Arc Aroma Pure AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 073 – 631 73 71  eller per e-post info@arcaroma.com. I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.   Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.   Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.   Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 444 027 st, varav 908 000  A-aktier och 8 536 027 B-aktier, motsvarande totalt 17 616 027 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.   Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, valberedning samt revisor.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Stämman avslutas.
  Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida www.arcaroma.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).   Lund i september 2018 Arc Aroma Pure AB (publ) STYRELSEN

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se