Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK

Pressmeddelande  2018-08-22 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 13,5 MSEK  Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17 oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 13 737 6844 kr och 361 000 aktier. Syftet med emissionen är att genom ett nytt långsiktigt partnerskap med Recall Capital Nordic AB, säkerställa Arc Aroma Pures fortsatta expansion. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen per aktie fastställdes till 37,96 , vilket innebär att emissionen genomförts med en rabbat jämfört med avstämingsdagen 20/7. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen. De 361 000 emitterade B-aktierna till kursen 37,96 kr motsvarar 13 737 684 kr vilket avser full likvid för lånet.  Kvittningen medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter utspädning (3,9%) via emissionen till 9 443 727 (9 082 127) och aktiekapitalet uppgår till 944 373 kr (908 213 kr).  Inga provisioner eller andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och rabatt än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. – Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig och heltäckande samarbets-partner. Jag ser mycket positivt på vårt partnerskap, som ger oss mycket bra förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo inom såväl marknadsbearbetning som försäljning och produktutveckling, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB. Samarbetet inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se