Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

Pressmeddelande 2018-01-05

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

170 000 optioner har tecknats av Arc Aroma Pures ledning, nyckelpersoner och samtliga styrelsemedlemmar. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut från den 17 oktober 2017. Vid bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB den 17 oktober 2017 i Lund, beslutades att emittera högst 170 000 teckningsoptioner för bolagets ledning, styrelse och anställda. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och samtliga i bolagets ledning och styrelse tecknade sin maximala tilldelning. Varje option gav bolagets personal rätten att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 kr. Priset är 2,70 kr per option. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att öka med 17 000 kr vilket ger en utspädningseffekt på 1,9 %. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 8.30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se