Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q2 2017

Arc Aroma Pure – AUGUSTI-OKTOBER 2017

Tre applikationsområden under kommersialisering

Sammanfattning av andra kvartalet, augusti – oktober 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (3,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 23,4* (12,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,2* (11,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,62 SEK.

*) Se kommentar under rubriken ”Väsentliga händelser under perioden”.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

 • Innehavet i Optifreeze AB (publ)  har omklassificerats från att redovisas som ett innehav i intressebolag till att redovisas som en finansiell placering mot bakgrund av att bolaget inte längre har ett betydande inflytande. Denna omklassificering har inneburit att innehavet värderas till verkligt värde vilket givit ett positivt resultat i perioden på på 26,4  MSEK som ingår i Rörelseresultat och EBITDA.
 • Arc Aroma Pure har tecknat 15,4% i nyemission för Optifreeze, motsvarande Bolagets ägarandel.
 • Arc Aroma Pure förhandlar mred Alfa Laval Corporation A/S om samarbetsavtal för kommersialisering gällande effektiv olivoljeproduktion.
 • Leverans och uppstart av tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Bolaget bistår med support och utbildning på plats i Italien under hela säsongen

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Leverans av en optiCEPT® testanläggning till Tyskland som leverantör till Optifreeze AB.
 • Uppstart av linje bioCEPT®  till OX2 AB i Helsingborg.
 • Bolaget har presenterat en ny teknikkombination mellan traditionell värmebehandling och dynaCEPT®  vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november 2017.

Finansiell översikt

Maj-okt

2017
Maj-okt

2016
Helår 

2016/2017
Rörelsens intäkter, MSEK 7,4 5,4 13,7
EBITDA, MSEK ** 19,9 9,7 9,8
Resultat efter skatt, MSEK ** 19,3 8,8 8,3
Resultat per aktie * 2,19 0,99 0,94


*) beräknad på totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

**) se kommentar under rubriken ”Väsentliga händelser under perioden”.

VD har ordet


Vi möts av ett växande intresse från marknaden inom samtliga etablerade applikationsområden.

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att utveckla affärerna för oliveCEPT® i Italien med tre anläggningar som nu är driftsatta. En av dessa finns vid universitet i Perugia, där målet är att genom analyser och metodutveckling definiera hur vi kan optimera användningen utifrån olika olivarter i regionen. Dessutom har vi under perioden genomfört leverans och installation av oliveCEPT® till en kund i Gaudenzi och en i Damico. Båda kunderna har haft en av våra specialister på plats under hela hösten för att lära sig hur de kan utnyttja teknologin på bästa sätt.  Olivsäsongen har varit mycket utvecklande för vår egen del och kunderna ser värdet i den förbättrade kvalitet som vi har kunnat leverera. Målsättningen är att göra ett finansiellt avslut med kunderna Gaudenzi och Damico vid slutet av årets olivsäsong. För övrigt för vi en fortsatt tät dialog i positiv anda med vår ledande globala partner rörande bland annat organisationen av den framtida marknadsföringen av oliveCEPT®. Vi har stor respekt för vår partner och att detta är ett stort företag som dessutom genomgått en omorganisation nyligen. Processen kan ta tid men vi förvaltar denna tid på bästa sätt i det fortsatta samarbetet.

Arbetet med dynaCEPT® har utvecklats väl under kvartalet och vi för en positiv dialog med olika vattenbolag och stora avloppsreningsverk i Skandinavien. Även på den engelska och på den tyska marknaden ser vi ett stort intresse för vår dynaCEPT®-teknologi.

Under den första veckan i december har vi genomfört uppstarten av bioCEPT® hos vår kund OX2 i Helsingborg. Vi har mötts av utmaningar i anläggningen, substratets osedvanligt höga ledningsförmåga har försvårat behandlingen. Våra mycket kompetenta tekniker har nu löst detta på ett utmärkt sätt. Genom en nyutvecklad metod, som vi överväger att patentsöka, är det nu möjligt att på labbskalenivå öka utrötningsgraden med upp till 85% och därmed kan vi öka effektivitet såväl som lönsamhet för kunden.

I detta kvartal har vi i styrelsen tagit beslut att omklassificera innehavet i Optifreeze från att redovisas som ett innehav i intressebolag till att redovisas som en finansiell placering. Anledningen till detta är att OptiFreeze nu står på egna ben och är nära ett genombrott. Vi förblir långsiktiga huvudägare i bolaget och jag ser stora möjligheter för ett utvecklat partnerskap mellan våra bolag.

Mitt mål att sälja tio bioCEPT®, dynaCEPT® eller oliveCEPT® under räkenskapsåret 2017/2018 står fast. Vi ser ett växande och starkt intresse från marknaden och utifrån alla positiva reaktioner känner jag att målsättningen är fullt realistisk. Samtidigt som vi arbetar hårt med våra nuvarande applikationsområden, som får ett allt starkare fotfäste, är det viktigt att lyfta blicken och titta på olika nya möjligheter i marknaden. Vår ambition är att fortsätta vårt höga tempo med att bygga för en framtida marknad, genom såväl direkt slutkundskontakt som via nya partnernätverk.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

Finansiell kalender

Årsstämma                                                       17 oktober 2017

Delårsrapport kvartal 2 2017                         13 december 2017

Delårsrapport kvartal 3 2017/2018              14 mars 2018

Bokslutskommuniké 2017/2018                   13 juni 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018/2019              19 september 2018För ytterligare information

Johan Möllerström, VD

Telefon: +46 (0)768 868 178 

E-post: johan.mollerstrom@arcaromapure.se 

Informationen i denna rapport är sådan som Arc Aroma Pure ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 december 2017 klockan 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se

Ladda ner delårsrapport Q2 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se