Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport 2016-05-01 – 2017-01-31

Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q3, 2016-05-01 – 2017-01-31 31 med jämförelseperiod Q3 2015-05-01 – 2016-01-31.

 • Intäkterna för perioden uppgick till 8,8 MSEK (6,2 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgick till 5,1 MSEK (-7,6 MSEK)
 • Likvida medel uppgick till 14,4 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (3,3 MSEK, därutöver korta placeringar om 2,2 MSEK)
 • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken (8 132 727 stycken)
 • Vinst per aktie blev 0,57 SEK (-0,9 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q3 2016/2017 för koncernen

Följande sammanfattning avser perioden Q3 2016-11-01 – 2017-01-31 med jämförelseperiod Q3 2015-11-01 – 2016-01-31.
 • Intäkterna för perioden uppgår till 3,4 MSEK (1,9 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgår till -3,8 MSEK (-3,2 MSEK)
 • Vinst per aktie -0,43 SEK (-0,40 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q3, 2016-05-01 – 2017-01-31 med jämförelseperiod Q3 2015-05-01 – 2016-01-31.
 • Intäkterna för perioden uppgick till 8,7 MSEK (6,1 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgick till 7,7 MSEK (-6,5 MSEK)
 • Likvida medel uppgick till 14,3 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 0,03 MSEK (3,2 MSEK resp. 2,2 MSEK)
 • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken (8 132 727 stycken)
 • Vinst per aktie blev 0,84 SEK (-0,80 SEK)
*) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q3 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q3 2016-11-01 – 2017-01-31 med jämförelseperiod Q3 2015-11-01 – 2016-01-31.
 • Intäkterna för perioden uppgår till 3,4 MSEK (1,8 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgår till -3,3 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie -0,37 SEK (-0,35 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.  Läs hela rapporten här: AAP Delårsrapport Q3 2016-17.pdf

Väsentliga händelser under Q3 & början av Q4

 • Johan Möllerström tillträdde som VD den 1 januari.
 • CEPT®-generatorn V6 godkändes för produktion i större skala.
 • En av huvudtalarna och medverkan på BBS-mässan i Shanghai den 16 mars China International Bioenergy and Biomass Utilization Summit.
 • CEPT®-plattform levererades till kunden OX2 Produktion AB i Helsingborg.
 • 2 st. CEPT®-plattform levereras inom kort till Qingdao Water Ltd i Kina, i enlighet med tidigare PM.
 • Koncernen anställde kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina.
 • Tester konceptvaliderade en ny och förbättrad produktionsplattform för livsmedelsolja.
 •  Samarbetsavtal upprättades med global aktör för framtagande av ny produkt för livsmedelsolja.
 •  Ny ISO-Certifiering ISO 9001:2015.
 •  Utvecklat styrsystem baserat på Siemens modulbaserade PLC-system. 

Från utveckling till kommersialisering

Året har börjat bra för oss på Arc Aroma Pure. Under det senaste kvartalet har vi genomfört ett omfattande utvecklingsarbete, där tester av vår patenterade CEPT®-plattform har överträffat våra högt ställda förväntningar och levererat slående resultat. Plattformens många applikationsområden visar tydligt på kostnadseffektiva och energibesparande fördelar, vilket gör att vi ser ljust på framtiden. Tester visar bland annat att vår biogasapplikation, bioCEPT®, genererar 15-30 procent mer gas i jämförelse med befintlig konventionell teknik inom området. Vår teknik för avloppsrening, dynaCEPT®, ger 13-30 procent mer gas och applikationen för olivoljeextraktion, oliveCEPT®, ökar olivoljeproduktionen med 15 procent, samtidigt som den ger en slutprodukt med betydligt högre kvalitet.

Stärkta av goda testresultat, går vi nu vidare mot nästa kommersialiseringsfas och bibehåller ambitionen från min företrädare för att under 2017 nå ett neutralt kassaflöde. Som nytillträdd VD för Arc Aroma Pure från januari i år, ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolagets potential och unika erbjudande mot en internationell marknad. Min personliga ambition är att vi ska sälja och installera minst tio system hos kunder under 2017, baserade på vår patenterade plattform. På så sätt bygger vi oss en bra grund med referenser för introduktion på framtida marknader inom biogas och olivoljeproduktion.

Förra året nådde vi en milstolpe genom att teckna vårt första kommersiella avtal på den kinesiska marknaden med Qingdao Water Ltd, som äger och driver ett av Kinas största reningsverk. I januari i år tog vi nästa steg genom att anställa Stone Wang, som är vår första kinesiska ingenjör på marknaden. Stone Wang kommer att vara starkt bidragande i utvecklingen av befintliga och potentiella kunder på den kinesiska marknaden.

I början av det här året har vi validerat vårt koncept för produktion av livsmedelsolja med direkt produktionsökning och kvalitetsförbättringar som följd, vilket är en viktig seger för oss. Arbetet har genomförts tillsammans med vår globala industriella partner, som vi nu kommer arbeta vidare med i ett gemensamt projekt. Målet är att tillsammans produktifiera vår CEPT®-plattform som en ny och effektiv produkt för produktion av livsmedelsolja, med planerad lansering under slutet av året alternativt början av nästa år. Vi ser stor potential i produkten, eftersom planen är att integrera den i vår globala partners existerande produktionslinje.

Vi har byggt en stabil grund för vår verksamhet som gör att vi känner oss trygga i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår plattform, för att hjälpa våra kunder på en internationell marknad. För oss är det oerhört viktigt att hitta effektiva och klimatsmarta lösningar som är säkra och hållbara för såväl våra kunder som vår omvärld.

Lund den 20 mars 2017 Johan Möllerström, VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20:e mars 2017 kl. 08.30.

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se