Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Uppdatering avseende pilotprojekt med CEPT®-plattformen

Som tidigare meddelats genomför Arc Aroma Pure sedan en tid tillbaka flera parallella utvärderingsprojekt. Resultaten har varit positiva och projekten har bidragit till flera tekniska förbättringar. Uppgraderingar genomförs löpande på de olika plattformarna. Säkerheten, stabiliteten och inte minst kapaciteten i CEPT®-plattformen har därmed ökats radikalt. Vi kan nu behandla olika substrat med mycket hög effekt även vid krävande kontinuerlig drift.

Reningsverket i Klippan: Projektet har levt upp till våra höga förväntningar och är på alla sätt mycket lyckat. Den ökade gasproduktionen har verifierats vid ett flertal tillfällen genom planerade och oplanerade stopp av CEPT®-anläggningen, I samtliga fall har produktionen återgått till den högre nivån vid omstart. Det är mycket positivt att konstatera att CEPT®-anläggningen utvecklats till en stabil plattform med två fullt bestyckade linjer. Vi har en bra generator som håller måttet, vi har besiktigat och uppdaterat elinstallationen och vi har en behandlingskammare som fungerar. Det känns mycket lovande och tillfredsställande, vi har nu en färdig och bra produkt.

Oliver: Projektet är nu genomfört och vi konstaterar att det har varit en utmaning. Olivsäsongen har varit besvärlig för andra året i rad, detta på grund av dåligt väder. Något som inte bara påverkat lönsamheten och stämningen inom industrin utan också medfört att såväl kvalitet som tillgång till oliver har varit starkt begränsad. Representanter för Arc Aroma Pure har varit på plats för möten och för att genomföra uppgraderingar av oliveCEPT™ systemen vid flera tillfällen under säsongen.

Hygienisering/pastörisering: Vårt industridoktorandprojekt fortskrider. Projektet drivs i ett trepartssamarbete med Lunds universitet och en ledande svensk livsmedelskoncern. Syftet är att undersöka möjligheterna att använda CEPT® som en icke termisk pastöriseringsmetod. Många livsmedel påverkas starkt negativt av värmebaserad pastörisering samtidigt som marknaden är starkt negativ till kemisk konservering. Detta gäller särskilt produkter som är riktade till barn. I projektet har en lämplig första produktkandidat identifierats, bakterieodlingar på denna har genomförts och CEPT®-behandlingar har påbörjats. En ny behandlingscell är under framtagande för de specifika kraven.

Jordberga: Som tidigare meddelats har de inledande analyserna som genomförts i vårt laboratorium av behandlat slam från Jordberga varit mycket positiva. En klar ökning i såväl produktionshastighet som mängd gas har konstateras. Vi har fått trenden bekräftad med hjälp av anläggningens gasproduktionsmätning. Mätningar som genomförts på senare tid har varit svårare att tyda. Ett skäl kan vara ändringar i substratsammanställning som försvårat analysen. Samtidigt har datorsimuleringar visat att den kammare som infördes under hösten ger ett annat elektriskt fält än förväntat. Konsekvensen är att kammaren kräver en högre pulsamplitud än uppskattat. I Klippan använder vi detta högre fält men så har inte varit fallet i Jordberga, främst på grund av ett mer krävande substrat. Under ledning av Pär Henriksson har därför en ny kammare tagits fram vilken är baserad på omfattande simuleringar och försök. Den nya kammaren alstrar ett betydligt mer homogent och större fält vilket förväntas ge ett betydligt bättre resultat även vid en lägre pulsamplitud. Ett antal prototyper har tagits fram, testats och en tillverkning är initierad. Denna nya behandlingskammares unika egenskaper har inkluderats i vår patentansökan.

Under utvärderingen i Jordberga har ett stort antal uppgraderingar genomförts, exempelvis kan anläggningen nu fjärrövervakas och styras. Olika program, inklusive serviceprogram, kan initieras och följas via internet. Nya generatorer och generatorskåp har installerats. En klimatanläggning finns nu på plats som säkerställer en konstant temperatur och luftfuktighet i containern. Elinstallationen i hela containern har fått en översyn och en dokumenterad inspektion har genomförts av tredje part. Sedan i höst har anläggningen kört kontinuerligt 24 – 7. För en kort tid sedan stoppades anläggningen för ett planerat underhåll av pumpar och kvarnar. Vid återstart efter genomfört underhåll kommer även den nya behandlingskammaren att finnas på plats.

”Ledningsgruppen och jag får ofta mail eller samtal som vi inte kan besvara, nyfikenheten är stor bland våra intressenter. Vi har därför beslutat att publicera denna projektsummering så alla får tillgång till samma information samtidigt. Vintern och våren har inneburit ett högt tempo för alla medarbetare med många bollar i luften. Jag är imponerad av allt som organisationen har lyckats med och alla de nya genombrott vi gjort tekniskt. Fynd och innovationer som bidrar till en ännu bättre produkt, bättre resultat och större nytta för våra kunder. Vi har utvecklat, dokumenterat, provat och verifierat. Vi tar nu ytterligare ett steg i vår utveckling såväl tekniskt, dokumentationsmässigt, organisatoriskt som marknadsmässigt. Vi är helt övertygade om att CEPT®-plattformen ger en väsentlig lönsamhetsökning för våra kunder oavsett vilket av våra applikationsområden de är aktiva inom”, säger VD Martin Linde.

Ladda ner nyheten som PDF här: Arc Aroma Pure 20160609

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 070 – 673 09 68 martin.linde@arcaromapure.se 160317-251

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B. Erik Pensers Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

   

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se