Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport 150501-151031

Sammanfattning av Q1-Q2 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 Q2 2015/2016 • Intäkterna för perioden uppgår till 4,33 MSEK* • Resultatet för perioden uppgår till -4,39 MSEK • Likvida medel uppgick till 6,30 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 3 MSEK • Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (8 132 727 stycken) • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,54 SEK Sammanfattning av Q1-Q2 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q2 2015/2016 med jämförelseperiod Q1-Q2 2014/2015. • Intäkterna för perioden uppgår till 4,28 MSEK* (7,49 MSEK)* • Resultatet för perioden uppgår till -3,63 MSEK (1,02 MESK) • Likvida medel uppgick till 0,62 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 8,84 MSEK (3,03 MSEK resp 5,82 MSEK) • Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (8 132 727 stycken) • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,45 SEK (0,14 SEK) Sammanfattning av Q2 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q2 2015/2016 med jämförelseperiod Q2 2014/2015. • Intäkterna för perioden uppgår till 2,28 MSEK (5,69 MSEK)* • Resultatet för perioden uppgår till -2,23 MSEK (2,05 MSEK) • Vinst per aktie -0,27 SEK (-0,27 SEK) *) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader. Ladda ner hela rapporten som PDF här: 151218 AAP Delårsrapport

Kommentarer från VD

Under det andra kvartalet har vi fått mycket bra resultat från reningsverket i Klippan. Vi ser att vår metod fungerar både i teori, praktik och ekonomi. Med en ökning på 13 procentgasutvinning och minskade kostnader för reningsverket ser vi att vår metodik dessutom gör att effektiviteten ökar. På så sätt kan man rena större mängder. Detta stärker oss i vår ansträngning att fullt ut kommersialisera och komma ut på marknaden. Vi har under kvartalet också träffat en mängd kunder och har stora förhoppningar inför resten av vårt räkenskapsår.

Vi har installerat vår CEPTapplikation för oliver i Spanien, olivCEPT®. Just nu är våra tre kunder igång med att behandla oliver för extraktion. Vi ser fram emot resultaten och ser inte bara sen stor möjlighet i oliver utan också i angränsande produkter som exempelvis palmolja och rapsolja. Reningsverket i Jordberga är efter en del förseningar igång med substratbehandling. De första indikationerna är mer än lovande. Vi och vår samarbetspartner Malmbergs ligger i startgroparna för lansering, men väntar på de slutliga resultaten. Vi har också fortsatt vårt arbete med att bygga bolaget starkt inför framtiden. Under kvartalet har vi listat bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolaget har gått in i ett nytt skede i och med att grundutvecklingen av företagets generator är färdig och kan kommersialiseras. Listbytet ger stora fördelar i den pågående globala lanseringen av bolagets produkter. Nasdaq OMX är ett välkänt varumärke runt om i världen och ökar trovärdigheten bland kunder och leverantörer. Vi har förvärvat och strukturerat vår applikation inom biogasproduktion, bioCEPT®, Genom att förvärva Henriksson och Konsultpartners AB fick vi både en ISO certifiering (som gör att vägen till CE-märkning blir kortare) och ett bolag som vi fokuserar vår försäljning av bioCEPT® i. Strukturen att knoppa av applikationer skapar fokus på rätt saker. Ytterligare ett steg i ambitionen att bygga bolaget är att vi har infört en ny redovisningsprincip, IFRS. Detta gör att bolaget anpassar sig för att, när styrelsen anser det lämpligt, kunna lista sig på Nasdaqs reglerade marknad. Under det andra kvartalet minskade intäkterna jämfört med föregående år då Klippanprojektet intäktfördes. Samtidigt ökade även kostnaderna, vilket medför att resultatet är svagare än föregående år. Dock är både resultat och intäkter i linje med våra förväntningar. Vi har omsättningstillgångar om 11,6 MSEK, vilket är väsentligt över föregående år tack vare emissionen som genomfördes under det andra kvartalet föregående år. Arc Aroma Pures ekonomiska ställning är alltså god. Detta betyder att vi har tillräckligt kapital att ytterligare öka tempot och fokusera på marknaden parallellt med att nya applikationer för CEPT®-plattformen utforskas. Vi har nya idéer som vi vill patentera och undersöka närmare. Arc Aroma Pures intressebolag OptiFreeze AB (publ.) utvecklas väl och är fortsatt en viktig investering. Idag har Arc Aroma Pure ett aktieinnehav om 27 procent av OptiFreeze AB, med ett marknadsvärde om cirka 85 MSEK (per 20151215), en ökning med över 100 procent från den 31 juli 2015. OptiFreeze AB har under kvartalet ingått ett avtal med JBT, som är världsledande inom frysteknik och kommer att bistå OptiFreeze AB i industrialiseringsfasen av projektet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bolaget i stort följer vår uppgjorda tidsplan. Sammantaget ligger vi före plan ekonomiskt och på marknaden. Planen ligger fast och under kvartalet har ytterligare stora steg tagits. Det är med stor energi och glädje jag och organisationen ser framtiden an!

Martin Linde

Verkställande direktör

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se