Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma Idag, den 22 oktober 2015, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30. Ansvarsfrihet Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Arvoden och styrelse Vid stämman beslutades att styrelsearvode ej ska utgå till huvudägare med aktier i bolaget. Externa ledamöter ersätts med ett prisbasbelopp. Arvode kan komma att utgå till styrelseledamöter för utfört arbete, utöver sedvanligt styrelsearbete, dock högst med marknadsmässig ersättning. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Pär Henriksson, Per-Ola Rosenqvist och Martin Hagbyhn omvaldes och Ebba Fåhreaus, Eva Andersson samt Mats Jakobsson nyvaldes som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Per-Ola Rosenqvist. Vidare valdes Mazars Set Revisionbyrå, som revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Dels beslutade stämman bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om apportemission om maximalt 3 000 000 B-aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Mot detta bemyndigande reserverade sig Anders Persson som representerade Aktiespararna (10 aktier). Aktiespararna anser att ett bemyndigande skall uppgå till maximalt 10 %. Ladda ner kommunikén som PDF här.  För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arc Aroma Pure AB (publ) 046-271 83 80 info@arcaromapure.se www.arcaromapure.se P-O Rosenqvist Styrelseordförande 0705-500 386 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Martin Linde Verkställande direktör 0706-730 968 martin.linde@arcaromapure.se
Arc Aroma Pure AB, 556586-1985, utvecklar ett system som, enligt bolagets tester, har potential att väsentligt effektivisera produktionen av biogas och minska utsläppen av växthusgaser.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se