Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsredogörelse Q1 2015

Sammanfattning av Q1- 2015/16

  • Intäkterna för perioden uppgår till 2 041 493 SEK (1 799 376 SEK).*
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 395 683 SEK (-1 026 094 SEK).
  • Likvida medel uppgick till 12 627 778 SEK varav 12 109 067 SEK i räntebärande placering (4 419 484 SEK).
  • I periodens kostnader ingår 1 962 524 SEK i direkta materialkostnader.
  • Aktiverade kostnader för perioden uppgår till 1 823 681 SEK.
  • Avskrivningar för perioden uppgår enligt plan till 418 280 SEK.
  • Antal aktier uppgår till 7 455 000 stycken.
  • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30.
  • Vinst per aktie -0,19 kr (-0,14 kr).
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader. Läs och ladda ner hela rapporten som PDF här. Kommentarer från VD Det är med stor glädje som jag, Martin Linde, tar över stafettpinnen från Pär Henriksson. Jag har det senaste året agerat inom sfären och när jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att axla Pärs mantel blev jag både stolt och glad. Årets första kvartal har för Arc Aroma Pure inneburit förändringar.  Den stora förändringen är att bolaget har lämnat utvecklingsfasen och skarpt gått in i lanseringsfasen. Det har som följd att bolaget organiserar sig för tillväxt och fokus de närmaste kvartalen ökar på marknadssidan. Som ett led i detta tillträdde som sagt jag, Martin Linde, som marknadsorienterad VD. Nyligen tillträdde jag som styrelseordförande i Arc Aroma Pures intressebolag OptiFreeze AB (publ.). Jag har haft en rad ledande befattningar inom livsmedelsindustrin och har varit styrelseledamot i OptiFreeze AB sedan oktober 2014. Jag har närmast varit VD i Aqilles Invest i Malmö. Dessförinnan har han bland annat varit VD för Atria Retail och VD i Finax. Som nytillträdd VD övertar jag bland annat personalansvar och andra administrativa uppgifter. Detta medför att Pär Henriksson, uppfinnare och grundare, kan fokusera på forskning och utveckling. En ny befattning, Teknisk Direktör, har inrättats som ger Pär ännu bättre möjligheter att fokusera på det han brinner för, att ta fram ny teknik, förverkliga nya idéer och stärka såväl produkt- som patentportfölj. En ny ledningsgrupp bestående av Pär Henriksson, P.O Rosenqvist och undertecknad har bildats. Ledningsgruppen ansvarar för operativa och strategiska frågor som exempelvis förslag till nya applikationsområden och nya marknader. Ledningsgruppen rapporterar direkt till styrelsen. Mitt huvudansvar är dessutom att tillsammans med P.O Rosenqvist ansvara för marknadsföringen. Ur ett ekonomiskt perspektiv har kvartal 1 inneburit svagt ökade intäkter jämfört med föregående år (ca 10 %) men också ökade kostnader vilket har inneburit att resultatet är svagare än föregående år. Dock är både resultat och intäkter i linje med förväntningar. Ur ett kassaflödesperspektiv har vi likvida medel om 12,7 MSEK vilket är väsentligt över föregående år tack vare emissionen som genomfördes under kvartal 2 föregående år. AAP:s ekonomiska ställning är alltså god. Detta betyder att vi har tillräckligt kapital att ytterligare öka tempo, fokusera på marknad parallellt med att nya applikationer för CEPT®-plattformen utforskas. Vi har nya idéer som vi vill patentera och utforska närmare. Allt detta kräver resurser och kapital. Under kvartalet har dessutom AAP som i dag är listat på AktieTorget har påbörjat en process i syfte att undersöka möjligheten att lista bolagets aktier på Nasdaq First North. Styrelsen anser att bolaget nu gått in i ett nytt skede i och med att grundutvecklingen av företagets generator är färdig och kan kommersialiseras. Styrelsen anser att ett möjligt listbyte skulle ge stora fördelar i den pågående globala lanseringen av bolagets produkter. Skälet är att Nasdaq OMX är ett välkänt varumärke runt om i världen. Ett listbyte kan även möjliggöra för institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB. Som en del i förberedelserna för att notera bolaget på en reglerad handelsplats kommer bolaget även att påbörja implementeringen av redovisningsstandarden IFRS, International Financial Reporting Standards. I arbetet med att undersöka möjligheterna till listbytet har Arc Aroma Pure AB valt Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare. AAP intressebolaget OptiFreeze AB (publ.) utvecklas väl och är fortsatt viktig investering, idag har AAP ett aktieinnehav om 27 % av OptiFreeze AB med ett marknadsvärde om ca 36 MSEK. OptiFreeze AB har under kvartalet ingått ett avtal med JBT. JBT är världsledande inom frysteknik och kommer att bistå OptiFreeze AB i industrialiseringsfasen av projektet. Kvartalet har ur ett utvecklingsperspektiv bestått att tre huvudaktiviteter: 1: bioCEPT®       Utvärderingen av bioCEPT®-anläggningarna i Klippan och Jordberga fortgår och indikationerna är som sagts tidigare över förväntan. Dock är vi idag i verifikationsfasen och kommer under året få fram de säkerställda resultaten. 2: oliveCEPT®    Utveckling och byggande av de anläggningar som är sålda till Spanien har under kvartalet fortgått och anläggningarna är klara för installation. Vi ser fram emot att gå över i utvärderingsfasen snarast. 3: hygCEPT®      Ett projekt att certifiera har inletts. För hög vetenskaplig kvalitet har ett avtal träffats med ett externt laboratorium och med företrädare för akademin. Under 12-15 månader kommer vi att studera teknikens potential för avdödning av skadliga mikroorganismer. Parallellt med detta genomförs en process för att certifiera CEPT® som hygieniseringsmetod i Klippan. Ytterligare ett antal mycket lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan, sammantaget ligger vi före plan ekonomiskt och på marknaden. Planen ligger fast och under kvartalet har ytterligare stora steg tagits! Och det är med stor energi och glädje jag och organisationen ser framtiden an. Lund 2015-09-18 Martin Linde, VD

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se