Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure utvärderar CEPT® plattformen för hygienisering

Arc Aroma Pure AB (publ.) har träffat avtal med två parter rörande utvärdering av CEPT® -plattformen för hygienisering. Dels har ett avtal träffats med Indienz AB, Annebergs Gård, Billeberga om utvärdering av CEPT® plattformen för hygienisering, vidare har bolaget träffat ett avtal med Lunds Universitet, Institutionen för Kemi, avdelnings för Bioteknik om ett industridoktorandprojekt där Anders Boman, anställd hos Arc Aroma Pure AB skall genomföra ett djuplodande forskningsprojekt avseende hygienisering av exempelvis slam och rötrester. Målet i båda projekten är att samla data för att certifiera och marknadsföra hygiCEPT™ som ett alternativ till konventionell hygienisering, exempelvis värmebaserad.

I de preliminära studier som vi utfört internt inom AAP har vi påvisat att CEPT® plattformen har potential att användas för hygienisering. CEPT® är ett energieffektivt alternativ till exempelvis konventionell värmebehandling av slam, avloppsvatten, rötrester eller liknande. För att skydda medborgarna finns ett antal nya eller existerande regulatoriska krav (nationella och internationella) som stipulerar att en allt större andel avloppsvatten, rötrester, biogödsel eller annat potentiellt kontaminerat organiskt material skall hygieniseras innan detta återförs till kretsloppet. Dessa krav kan vara applicerbara på reningsverk, biogasanläggningar eller annan industri som hanterar kontaminerat organiskt material.

CEPT® plattformen har, vid sidan om den låga energiförbrukningen, den stora fördelen att behandlingen är omedelbar och saknar den hålltid som krävs vid exempelvis värmebehandling. Såväl investering som driftskostnader är låga jämfört med dem för konventionell teknik. De regulatoriska kraven medför att innovativa, energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar efterfrågas såväl nationellt som internationellt. Våra kunder och myndighetspersoner välkomnar vårt initiativ.

Vi har valt att anlita extern expertis hos Indienz AB och att parallellt genomföra ett forskningsprojekt i akademisk miljö vilket säkerställer oberoende och trovärdhet vad gäller resultaten. Forskningsprojektet delfinansieras av AAP som bland annat står för Anders Bomans lön och en ”Bench Fee”, Indienz är arvoderade och utför uppdraget på konsultbasis. Projektet inleds tidigt i höst och kommer att leverera data redan efter ett par månader. Avtalen är långsiktiga och kommer därmed att fortsätta även efter en uppnådd certifiering. Avtalen säkerställer att AAP äger resultaten och kan använda dessa såväl internt som i extern marknadsföring eller vid certifiering av tekniken via berörd myndighet. Industridoktorandprojektet skall, som brukligt, utmynna i en avhandling. De nu träffade avtalen har målet att dels certifiera hygiCEPT™ som ett fullvärdigt hygieniseringsalternativ samtidigts som oberoende data erhålls som kan användas i marknadsföringen.

”Det är min bestämda uppfattning att marknadspotentialen för hygiCEPT™ är om möjligt ännu större än den för bioCEPT®. Om projekten når den framgång som jag förväntar, då kommer detta att resultera i en certifierad teknik som kan enkelt kan införas inom EU och i ytterligare ett antal länder. Många reningsverk drivs i samhällets regi, vilket ger en intressant fördel då ”lagen om offentlig upphandling” och ”bästa tillgängliga teknik” kommer att vara tillämpbar och till vår fördel. En certifiering av hygiCEPT™ kommer att ge oss ytterligare viktiga marknadsfördelar.”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se