Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Förlängning av lock-up avtal

Majoritets- och huvudägare i Arc Aroma Pure AB förlänger lock-up avtal

Majoritets- och huvudägarna i Arc Aroma Pure AB har valt att förlänga lock-up avtalet. Det tidigare avtalet löper ut i april 2015 men förlängs nu ytterligare ett år.

Det ursprungliga lock-up avtalet löper ut i april 2015, två år efter att aktien noterades på AktieTorget. I och med förlängningen av avtalet förbinder sig majoritets- och huvudägare att behålla minst 80 procent av respektive innehav i bolaget i ytterligare 12 månader, sammantaget 36 månader räknat från första handelsdagen den 3 april 2013. Vidare stipulerar avtalet att aktier inte får säljas via AktieTorgets handelsplats. Det nya avtalet tillkommer inte på grund av krav eller önskemål från någon extern part.

”Det är glädjande att såväl majoritetsägarna som huvudägarna delar min tillförsikt och framtidstro. Genom att underteckna detta lock-up avtal bekräftar vi alla vårt gemensamma och långsiktiga engagemang i bolaget. Det är min förhoppning att detta avtal undanröjer eventuella spekulationer runt ägarnas intentioner”, säger P O Rosenqvist, styrelseordförande, Arc Aroma Pure AB.

Ägarförhållanden Aktiekapitalet per 2014-10-31 är fördelat på 8 132 727 aktier varav 908 000 A-aktier och 7 224 727 B-aktier. A-aktien berättigar till 10 röster och B-aktien till 1 röst och ger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Introduktionskursen för aktien vid första handelsdag 2013-04-03 var satt till 4,80 SEK. Vid handelns stängning periodens sista handelsdag, 2014-10-31, var kursen 38,30 SEK vilket innebär en kursökning på 698 %. Vid periodens slut var bolagets marknadsvärde 286 MSEK. Arc Aroma Pure AB (publ.) aktie handlas på Aktietorget under kortnamnet AAP. Förteckning över Majoritetsägare PL Holding AB, samt de sk. huvudägarnas aktieinnehav den 18 mars 2015 (Se tabell i bifogad PDF-fil här)

För ytterligare information, vänligen kontakta: P-O Rosenqvist, Styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se