Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Beslut om företrädesemission

Beslut om företrädesemission – för att möta intresset från marknaden

Styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) beslutade den 23 oktober 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 677 727 B-aktier. Vid full teckning ger emissionen Arc Aroma Pure ett tillskott på cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen är att öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna samt, att öka fokus på ytterligare applikationsområden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 10,6 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 61 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Motiv

Enligt styrelsens bedömning är Arc Aroma Pures befintliga rörelsekapital tillräckligt för att de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att möta det stora intresset från marknaden och utforska nya applikationsområden där CEPT® -plattformen kan göra stor nytta, anser styrelsen att det finns starka skäl att genomföra företrädesemissionen. Ett kapitaltillskott gör det möjligt att ytterligare öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna samtidigt som nya applikationsområden och marknadssegment utforskas.

Produktifieringen inom applikationsområdet biogas, bioCEPT®, har genomförts framgångsrikt enligt plan. Produkten dokumenteras och lyckosamma pilottester genomförs. I nästa steg ska den CE-märkas samtidigt som marknadsförings- och försäljningsinsatserna intensifieras, detta sker bland annat tillsammans med våra utvalda partners. Utöver detta kommer Bolaget i en allt högre utsträckning att fokusera på ytterligare nya applikationsområden och marknadssegment. Detta för att möta ett uttalat intresse från såväl svenska, nordiska som internationella aktörer. Bolaget kommer också att intensifiera utvecklingsarbetet där avsikten är att använda CEPT® plattformen som ett energieffektivt alternativ inom hygienisering av biogassubstrat, vattenrening, produktion av olivolja, pastörisering av livsmedel, rening av ballastvatten, samt ytterligare applikationsområde där bolaget av olika skäl inte vill gå in på detaljer i dagsläget.

”Vår bioCEPT®, som är avsedd för biogasindustrin, har mottagits mycket positivt. Inte minst nu senast på Gasdagarna 2014 i Båstad 22-23/10 där vår förbehandlingscontainer visades offentligt för första gången. Vi noterar en stor nyfikenhet och ett stort intresse för CEPT® -tekniken. Exempelvis har detta resulterat i flera förfrågningar från intressenter som vill prova tekniken och ser hur den kan effektivisera även deras industriprocesser. Viljan att möta de allt tydligare uttalade kraven från omgivningen på en energieffektiv och hållbar process ökar och sätter press på industrin. Samtidigt anser vi att processen att produktifiera vår bioCEPT® har kommit så långt att det är önskvärt att gå vidare, att målinriktat fokusera på nya applikationsområden utöver biogas och vattenrening för att möta marknadens stora intresse”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Huvudägare har lämnat avsiktsförklaringar om cirka 1 MSEK, vidare har bolaget avtalade teckningsförbindelser om cirka 9,6 MSEK vilket sammantaget motsvarar cirka 10,6 MSEK eller 61 % av det totala emissionsbeloppet.

De avtalade teckningsförbindelserna baseras på att gruppen huvudägare och majoritetsägare proportionerligt och vederlagsfritt överlåter en andel av de i emissionen tilldelade teckningsrätterna till ett konsortium av nya investerare. Ingen ersättning kommer att utgå till de nya investerarna för teckningsförbindelsen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Erbjudandet i sammandrag

* Teckningstid: 5 – 19 november 2014.

* Teckningskurs: 25,50 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

* Företrädesrätt att teckna B-aktier har de som på avstämningsdagen den 31 oktober 2014 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktier.

* Avstämningsdag är den 31 oktober 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 oktober 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2014.

* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 – 17 november 2014.

* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 november 2014 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av december 2014.

* Antal aktier i erbjudandet omfattar 677 727 aktier.

* Antal aktier innan emission uppgår till 7 455 000 aktier, varav 908 000 A-aktier och 6 547 000 B-aktier.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 0386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se