Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse Q3, 2013-11-01 – 2014-01-31

Sammanfattning av Q3- 2013/14 Följande sammanfattning avser perioden Q3 2013/2014 med jämförelseperiod Q2 2013/2014. • Intäkterna för perioden uppgår till 72957 SEK (412 461 SEK)* • Resultatet för perioden uppgår till -2 192 853 SEK (-204 035 SEK) • Likvida medel uppgick till 8 408 495 SEK varav 4 000 000 i räntebärande placering (5 558 208 SEK) • I periodens kostnader ingår SEK 526 738 i direkta materialkostnader och SEK 1 117 074 i nedlagda lönekostnader som avser produktion av de tre första industriella CEPT-anläggningarna • Inga kostnader under perioden är aktiverade • Antal aktier uppgår till 7 455 000 (6 991 000) stycken • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,29 kr (-0,19 kr) *) I Intäkterna ingår lönebidrag, för jämförelseperioden även aktiverade kostnader.   Kommentarer från VD En överenskommelse är tecknad om den första piloten. Arbetet att installera denna första CEPT® baserade förbehandlingsanläggningen som är avsedd för full industriell drift kommer att inledas i mars månad. AAP har påbörjat marknadsföringen och söker nu aktivt efter ytterligare två lämpliga pilotanläggningar. Flera intressenter har besökts såväl i Sverige som utomlands. Vi är övertygade att avtal om ytterligare två installationer kommer att tecknas inom kort. Om dessa blir i Sverige eller utomlands är en öppen fråga. Annars har AAP haft tydligt fokus på utveckling under tredje kvartalet. Utvecklingen av 5:e generationens CEPT® -generatorer har fortsatt, de nya generatorerna är betydligt kraftfullare än de som använts i tidigare. Utvecklingsarbetet inkluderar såväl hårdvara som kapsling och mjukvara. Den andra prototypserien är framme och testas i skivande stund. En förbättrad version av generatorstyrningen med ny mjukvara har tagits fram, detta används tillsammans med generatorn under våra tester. Olika brister identifieras och åtgärdas löpande. Tillverkning av ytterligare system har initierats för att snabba upp testerna och kunna köra parallellt. Den första av de tre planerade CEPT® -plattformarna har kompletterats med olika komponenter som exempelvis pneumatiska ventiler och styrning av dessa. Styrsystem för pump och kvarn har installerats tillsammans med ett system för automatisk backspolning. Hela systemet, dock utan generator, har provkörts med vätska. Alla tester hittills har utfallit till full belåtenhet. Vi känner oss nöjda med konstruktionen och går därför vidare med tillverkning av de två övriga planerade enheterna. Som nämnts har även tillverkning av ytterligare generatorer initieras. Som meddelats har det beslutats att intressebolaget Optifreeze AB (OF) skall kapitaliseras. En emission till befintliga ägare är genomförd, då ökade Arc Aroma Pure sitt inflytande. Nu arbetar vi tillsammans med bolaget för att genomföra en Private Placement. Intresset för denna är stort, flera har anmält sitt intresse. De fullständiga villkoren kommer att förmodligen att meddelas till intressenterna under vecka 9. OF har, med Arc Aroma Pures stöd, fått beviljat patent i samtliga länder där bolaget sökt skydd. CEPT® generatorn kan komma att bli central även för OF. AAP ser fram emot ett givande samarbete och hoppas att bolagen kan utnyttja de synergier som finns. OF för diskussioner med flera möjliga industriella partners. Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan. Vi skall fokusera på den första installationen av den CEPT® baserade förbehandlingslinjen, detta arbete inleds i mars månad. Samtidigt diskuterar vi med ytterligare intressenter med mål att installera ytterligare två anläggningen för pilottester inom kort. Arbetet mot marknaden har intensifierats på olika sätt, detta arbete kommer att fortsätta. Som ett resultat av intensifierad marknadsbearbetning, utvecklingsarbete och tillverkning har även kostnaderna ökat. ”Burn-rate” har gått upp samtidigt gav den nyligen genomförda emissionen ett kapitaltillskott på dryga 4 MSEK vilket ger uthållighet. Styrelsen följer utvecklingen noga för att ha beredskap att ta rätt strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Lund 2014-02-21 Pär H Henriksson VD Läs hela rapporten här

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se