Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsredogörelse Q1 2013-05-01 – 2013-07-31

Sammanfattning av Q1- 2013/14

  • Intäkterna för perioden uppgår till 28 336 SEK (499 998 SEK)
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 263 492 SEK (-666 166 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 6 835 040 SEK varav 5 558 208 i räntebärande placering (2 293 601 SEK)
  • I periodens kostnader ingår SEK 314 650 i direkta materialkostnader och SEK 387 195 i nedlagda lönekostnader som avser produktion av den första industriella CEPT-anläggningen.
  • Inga kostnader under perioden är aktiverade.
  • Avskrivningar görs i samband med bokslut, periodens planenliga avskrivning uppgår till SEK 205 750.
  • Antal aktier uppgår till 6 991 000 stycken
  • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30
  • Vinst per aktie -0,19 kr (-0,36 kr)
  Kommentarer från VD Verksamhetsårets första kvartal har präglads av inre tjänst med fokus på att färdigställa den senaste generationen av CEPT®-generator (Gen 5.0), bolagets absoluta kärnkompetens, samt påbörjat framtagandet av 3 industriella CEPT®  anläggningar för biogasindustrin. Kännedomen om vår teknik och framgångsrika försök börjar så sakta sprida sig på marknaden, framför allt hos biogasproducenter i Europa, men vi har även har vi haft intressenter på besök från Nordamerika. Det kan konstateras att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan, hela organisationen jobbar nu för fullt med att färdigställa den första av 3 CEPT®-piloter som vi under 2013 räknar med att köra i full industriell skalla tillsammans med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen. I samarbete med en internationell aktör och ett kommunalt verk pågår försök att använda CEPT® -tekniken inom olika steg vid vattenrening, de preliminära resultaten ser positiva ut. Det är en mycket spännande framtid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Vi ser ett antal olika områden där CEPT®– tekniken kan komma till stor nytta. I stora delar av världen ökar exempelvis behovet av en energieffektiv och en skalbar vattenreningsmetod. Även hygienisering av livsmedel, ballastvatten och bortskaffning av animaliska biprodukter är av stort intresse. Styrelsen har gjort bedömningen att arbetet med biogas applikationen i stort har lämnat forsknings+ och utvecklingsfasen, och kan därför godkänna start av projekt inom vattenrening, där bastekniken dessutom ligger nära den inom biogas. Största fokus är givetvis fortfarande att färdigställa CEPT®– plattformen för biogasindustrin. Styrelsen kommer fortsatt att följa utvecklingen för att vara beredd att att fatta nya strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Sammanfattningsvis så fortsätter vi fullt ut med aktiviteter som bygger vår plattform inför framtiden. Lund 2013-09-30 P.O Rosenqvist VD Läs hela rapporten här.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se