Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma: Bokslutskommuniké 2012-05-01 – 2013-04-30

Sammanfattning av året 2012/13. • Intäkterna för perioden uppgår till 2 576 740 SEK (4 187 630 SEK) • Resultatet för perioden uppgår till -2 492 396 SEK (170 635 SEK) • Likvida medel uppgick till 8 366 106 SEK varav 5 500 000 i räntebärande placering (2 293 601 SEK) • Antal aktier uppgår till 6 991 000 stycken • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,36 kr (171 kr)

Kommentarer från VD Verksamhetsåret 2012/13 har på många sätt varit bolagets stora ”Kick-off” där byggandet av så väl organisation som produktifieringen av CEPT®-tekniken genomsyrar den dagliga verksamheten. Att samtidigt finansierat verksamheten och listat bolaget på Aktietorget har varit intressant, stimulerande men också mycket krävande av vår mycket begränsade organisation, därför är tillfredställelsen extra stor när vi nu kan summera verksamheten för 2012/13. Det kan konstateras att bolaget i stort följer vår tidsplan och jobbar nu för fullt med att färdigställa den första av 3 CEPT®-piloter som vi under 2013 räknar med att köra i full industriell skalla tillsammans med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen. Arbete med att introducera CEPT® -tekniken inom närliggande områden pågår för närvarande och vi räknar med att kunna skriva ett antal kommersiella kontrakt under hösten. Det är en mycket spännande framtid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Vi ser ett antal olika områden där CEPT®- tekniken kan komma till stor nytta. I stora delar av världen ökar exempelvis behovet av en energieffektiv och skalbar vattenreningsmetod. Även hygienisering av livsmedel, ballastvatten och bortskaffning av animaliska biprodukter är av stort intresse. Dock anser styrelsen att det är av högsta vikt att vi fokusera våra krafter så att vi kan färdigställa CEPT®- plattformen för biogasindustrin. Därefter kommer styrelsen att fatta strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Sammanfattningsvis så blir det kommande året fullt aktiviteter som bygger vår plattform inför framtiden. Lund 2013-07-12 P.O Rosenqvist VD Läs hela rapporten här.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se